Информације о пројекту СУПЕР

Сајт пројекта СУПЕР

.

Мисија Општине Кучево

Ми смо општина  која уважава потребе деце и родитеља, ствара подстицајну средину за рани раст и развој деце и негује толеранцију, заједништво и традицију. Тежимо томе да свој деци обезбедимо равноправно здраво одрастање остваривањем права на квалитетно васпитање и образовање кроз учешће у различитим програмима предшколског васпитања и образовања, који се развијају у партнерству релевантних установа и институција, уз уважавање потреба деце и породица.

Визија Општине Кучево

У наредних пет година желимо да постанемо општина у којој влада систематска и стручна организација ПВО. Систем предшколског васпитања и образвања се реализује кроз обиље садржаја у функционалном, удобном и добро опремљеном простору. Све ово ће нам омогућити да у будућности будемо општина која обезбеђује професионалан и здрав однос према деци, запосленима, родитељима и окружењу.  Наш рад биће заснован на сазнањима да је за развој деце, будућих људи, најбитнији прешколски узраст.

Општи циљ

Унапређивање квалитета живота деце предшколског узраста и њихових породица развијањем квалитететних, разноврсних програма ПВО и већом партиципацијом родитеља, уз подршку локалне заједнице има за циљ упошљавање младих стручних људи из сеоских подручја.

Статешки циљ јесте повећање наталитета на територији Општине Кучево и смањење одласка младих породица у веће градове и друге земље.

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ1.

Повећање обухвата деце узраста од 3-5,5 година системом ПВО

МЕРА 1 Успостављање система прикупљања и управљање подацима о деци предшколског узраста и формирање заједничке базе података

МЕРА 2 Подизање свести стручне и шире јавности о значају раног раста и развоја деце и укључивање деце у систем ПВО

МЕРА  3 Проширивање мреже ПУ за децу узраста од 3-5,5 година на територији Општине Кучево

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 2.

Унапредити квалитет услуга за децу предшколског узраста.

МЕРА 1 Унапређивање компетенција запослених у ПУ „Лане“ Кучево за реализацију квалитетних програма ПВО

МЕРА 2 Проширивање програмске понуде ПВО за децу и породице у Општини Кучево

МЕРА 3 Осавремењавање међусекторске сарадње на локалу у Општини Кучево у области ПВО

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 3.

Већа партиципација родитеља у политикама и пракси за децу предшколског узраста

МЕРА 1 Оснаживање родитеља на нивоу Општине Кучево за подршку ПВО