Предшколски Програм васпитно - образовног рада
Правилници и програми Предшколске установе Лане Кучево

Правилник интерног стручног усавршавања
Правилник о поступању ПУ „Лане“ Кучево у случају сумње или утврђеног дискриминаторног  понашања и вређања угледа части или достојанства личности у установи
Програм превентивних активности и активности и мере које предузима установа у случају  сумње или утврђеног дискриминаторног  понашања и вређања угледа,части или достојанства личности у установи

Правилник понашања
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених
Правилник о мерама заштите и безбедности деце
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правила заштите од пожара
Правилник о коришћењу службеног возила
Правилник о ближем уређењу поступка набавке
Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи
Правилник о избору радних листова
Правилник о организацији и остваривању школе у природи, екскурзије и излета
Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање
Правилник о раду
Правилник о раду 1. измена
Правилник о раду 2. измена
Правилник о трошковима репрезентације
Правилник о управљању информацијама
Одлука Управног одбора о конкурсу за упис деце